Tính năng bổ sung
/LMS/K12/images/icon-k12.png CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

DANH SÁCH TÍNH NĂNG

1. Tổng quan

2. Học liệu

2.1. Bài giảng

2.2. Bài kiểm tra

2.3. Lớp học ảo

2.4. Ngân hàng câu hỏi

2.5. Ngân hàng học liệu

3. Quản lý đào tạo

3.1. Quản lý tổ chuyên môn

3.2. Quản lý lớp học

3.3. Quản lý nhóm học

4. Tính năng khác

4.1. Hỗ trợ

4.2. Có gì mới

5. Quản lý tài khoản

5.1. Danh sách tài khoản

5.2. Phân quyền

6. Quản lý đào tạo (cấp trường)

6.1. Kế hoạch đào tạo

6.2. Phân công giảng dạy

6.3. Phân công chủ nhiệm

7. Khảo thí

7.1. Quản lý kỳ thi

7.2. Quản lý ngân hàng câu hỏi

8. Kiểm duyệt nội dung

8.1. Kiểm duyệt bài giảng

8.2. Kiểm duyệt kế hoạch bài dạy

9. Kho học liệu

10. Họp trực tuyến